Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Profil

Pædagogiske principper

Haderslev Kristne Friskole er en privat friskole. Den blev oprettet i 1976 af en kreds af forældre med tilknytning til Luthersk Mission som en alternativ skole med et formål, der bygger på det kristne grundlag. Det betyder, at der på skolen gives en grundig og bibeltro kristendomsundervisning og at den øvrige undervisning gives ud fra et kristent menneske- og livssyn. Et kristent menneskesyn betyder gode værdier som næstekærlighed, hensyntagen, solidaritet, ligeværdighed og meget mere.

 • Alle mennesker er ligeværdige. Børn såvel som voksne har krav på at blive respekteret og pligt til at respektere andre mennesker.
 • Børn og voksne udvikler og vedligeholder et sundt selvværd og en sikker identitet ved at indgå i sunde relationer til Gud, andre mennesker samt naturen og kulturen.
 • Børn og voksnes dybeste behov er frelsen i Jesus Kristus.
 • Barnet skal gives en anledning til at udvikle sig i forhold til egen modenhed og muligheder. Derfor skal voksne møde børn med en passende blanding af autoritet og frihed, modspil og medspil.
 • Børn er hele mennesker. Derfor skal både barnets krop, tanker, følelser, vilje og ånd stimuleres.
 
Skolens pædagogiske profil:
Skolen lægger derfor vægt på
 • at opbygge trygge rammer
 • at vise omsorg og omtanke
 • at give solid undervisning
 • at have øje for det hele menneske
 • at tage udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer
 • at have synlige, nærværende og lyttende voksne

Klassestørrelsen er normalt på 22 elever.

Skolen er åben for alle børn, hvis forældre er indforstået med skolens formål og grundlag.

 

De enkelte fag

Skolens obligatoriske fag: Der undervises i alle almindellige skolefag, og "Forenklede Fælles mål" følges i alle fagene.
 
 
 

Evaluering af kvalitet

Evaluering

På Haderslev Kristne Friskole foretager vi løbende evaluering af den daglige undervisning, for at se om den fører eleverne frem til de ønskede mål. Evalueringen er ikke en evaluering for evalueringens skyld, men et middel til at forbedre undervisningen.

Resultatet af evalueringerne drøftes i lærerkollegiet og i bestyrelsen og danner grundlag for den fremtidige indsats.

Ud over lærerens egen daglige evaluering indgår følgende elementer i den samlede evaluering:

Folkeskolens afgangsprøve
Skolen afvikler afgangsprøve efter 9. klasse som i folkeskolen. De skriftlige prøver er nøjagtig de samme som i folkeskolen og bedømmes på samme måde som i folkeskolen.

Ved de mundtlige prøver indgår skolen et samarbejde med kommunens folkeskoler og privatskoler, så skolen har censorer fra folkeskolen – dog i enkelte tilfælde en beskikket censor udpeget af Undervisningsministeriet.

Karaktergennemsnittet kan ses her: http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fKGS-KarakterGns&rs:Command=Render&InstNr=515018

Karaktererne danner baggrund for en drøftelse i bestyrelse og i lærerråd.

Elevevaluering
På alle klassetrin fra 1. – 9. klasse gennemføres i samarbejde med elev/hjem to gange årligt en skriftlig evaluering af elevens faglige standpunkt i de enkelte fag, samt en evaluering af elevens sociale kompetencer. Den enkelte faglærer og klassetemaet følger op på elevevalueringen og de indsatsområder, som aftales mellem hjem og skole bl.a. gennem en elevsamtale.

Forældremøder
Der afholdes årligt mindst ét forældremøde, hvor forældre og lærere drøfter klassens generelle sociale og faglige udvikling.

Aftaler indgået på forældremøder følges op af klasseteamet.

Forældresamtaler
Der afholdes årligt to forældresamtaler med deltagelse af forældre i 0. – 3. kl. og én årlig samtale i 4. – 9. klasse med deltagelse af forældre og elev.

Ud over dansk- og matematiklæreren deltager andre faglærere på enkelte klassetrin.

På forældresamtalerne drøftes bl.a. elevevalueringen, og der fastsættes mål for den kommende periode.

Forældredage
En af de første skoledage (se plan på Intra) hver måned er forældre velkomne til at besøge skolen og opleve en ganske almindelig skoledag. En del benytter sig af dette tilbud og får dermed en god fornemmelse af deres barns trivsel i skoledagen. 

Tilsyn
Tilsynet med kvaliteten af undervisningen på de frie grundskoler sker på tre niveauer og består af:

 • forældrekredsens tilsyn – varetages af alle forældre bl.a. ved forældredag, forældremøde og skole-hjem samtalerne.
 • det forældrevalgte eksterne tilsyn eller selvevaluering - på HKF har vi valgt selvevaluering - ser mere i menuen til venstre
 • Undervisningsministeriets overordnede tilsyn, som varetages af Skolestyrelsen.

Fælles for de tre tilsyn er, at de har til formål sikre, at elever i de frie grundskoler modtager en undervisning, der som minimum står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dermed sikres alle børn uanset skoleform de bedste muligheder for at gennemføre en uddannelse og fungere i det danske samfund.

Undervisningsmiljøvurdering 2016
I august/september 2016 blev der gennemført en undervisningsmiljøvurdering på Haderslev Kristne Friskole blandt skolens elever.

Det skriftlige spørgeskema var udviklet i samarbejde med elevrådet, og blev afviklet over Intra.

Resultatet og sammenfatningen har været drøftet på lærermødet, og på bestyrelsesmødet efterfølgende. Og indsatsområder kan findes i menuen til venstre under punktet Evaluering

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Skolen har et godt og tæt samarbejde med kommunens PPR. På baggrund af vejledning og anbefaling fra PPR og de deraf følgende bevillinger fra SU-styrelsen afsættes de nødvendige ressourcer til specialundervisning.

Skolens ledelse har jævnlige samtaler med PPR, hvor det drøftes, hvorvidt og i hvilket omfang skolen står mål med folkeskolen og lever op til de faglige krav mv., der opstilles fra såvel lovgivningens som skolens egen side.

 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Skolens regler og normer for elevernes opførsel og omgangsform: Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig.

Konsekvenser hvis regler og normer ikke følges: Samtale med klasselærer, skoleleder, involvering af forældre - men der tages altid udgangspunkt i den enkelte situation

Yderligere oplysninger om skolens ordensreglement findes her:  Ordensregler